Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike 2020

Workshop • 7.-12. september 2020 • Modra

Základné informácie

Workshop Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike 2020 sa bude konať v Penzióne Harmónia v Modre. Workshop organizuje Slovenská matematická spoločnosť pri JSMF v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v dňoch od 7. septembra do 12. septembra 2020. Workshop je určený prednostne riešiteľom rovnomenného grantu APVV a spoluriešiteľom.

Organizátormi workshopu sú Róbert Jajcay (FMFI UK), Roman Nedela (MaÚ SAV, ZČU), Jozef Širáň (SvF STU) a Martin Škoviera (FMFI UK).

Workshop je podporený projektom APVV-19-0308, "Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike".

Miesto konferencie

Modra

Modra je mesto na úpätí Malých Karpát. Cesta z Bratislavy trvá približne pol hodiny. Modra je známa výrobou ľudovej majoliky a je jedným z najdôležitejších vinohradníckych stredísk v regióne.

Ubytovanie

Workshop bude konať v Penzióne Harmónia. Ubytovanie v jedno- a/alebo dvojposteľových izbách je potrebné zaplatiť na mieste. Dohodnuté ceny ubytovania a stravy boli zverejnené v informačnom e-maile.

Mapa...

Registrácia

Registrovať sa možno e-mailom, najlepšie vo forme krátkeho dotazníka uvedeného nižšie. Vyplnený dotazník je nutné zaslať Jánovi Karabášovi najneskôr do pondelka 31. 8. 2020, do 12:00 LSEČ. Neregistrovaným účastníkom nemôžeme garantovať možnosť ubytovania.

Meno a priezvisko:
Afiliácia:
Dátum a čas príchodu:
Dátum a čas odchodu:
Rezervovať ubytovanie v dvojke alebo jednotke: vyberte 1/2
Ak rezervovať dvojku, potom uveďte preferovaného spolubývajúceho:
Strava: spoločné stravovanie: vyberte jednu z možností R, R+O, R+V, R+O+V.
Vegetarián: A/N
Témy vedeckého programu:
      
Konferenčný poplatok

Pre účasť na workshope je nutné zaplatiť konferenčný poplatok, a to priamo na mieste, v hotovosti. Výška konferenčného poplatku je stanovená na €100.

V prípade, že potrebujete/chcete uhradiť konferenčný poplatok bankovým transferom, kontaktujte v tejto veci Romana Nedelu. Transfer by mal prebehnúť do dátumu začiatku konferencie. Poplatok uhraďte v prospech účtu

Meno účtu:
Slovenská matematická spoločnosť
Adresa prijímateľa:
Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovakia
Banka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Adresa pobočky:
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu:
SK56 0900 0000 0004 3389 8813
BIC/SWIFT:
GIBASKBX
Informácia pre prijímateľa:
ESDM20 + Meno účastníka

Vedecký program

Témy

Každý účastník si pri registrácii môže zvoliť tému/témy, ktoré budú nosnými počas workshopu. Tieto témy určujú záujmové skupiny na diskusie a potenciálne projekty. Diskusie o témach a projektoch sú považované za hlavnú náplň workshopu Predpokladá sa, že prednáška, ktorú účastník v rámci organizovaného programu prednesie bude súvisieť s jednou (alebo viacerými) zvolenými témami. účastníci by si mali voliť témy, ktoré korešpondujú s náplňou projektu APVV "Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike" . Predbežný zoznam tém zahŕňa

 • Problém stupňa a obvodu
 • Problém izomorfizmu grafov
 • Regulárne a ďalšie vysoko symetrické mapy
 • Snarky
 • Toky na grafoch

Vedecký program workshopu

Workshop bude realizovaný vo forme tematických blokov, ktorých môžu byt vyplnené prednáškami, referátmi, moderovanými diskusiami a podobne. Realizácia blokov je ponechaná na kolektívy, ktoré sú zainteresované v riešení jednotlivých problematík.

Pondelok, 7.9.2020
17:00
Otvorenie workshopu
17:45
Úvodné stretnutie riešiteľov grantu ESDM
Utorok, 8.9.2020
09:00 - 12:00
Snarky I. (moderátor M. Škoviera)
15:00 - 17:00
Regulárne mapy (moderátor J. Širáň)
Streda, 9.9.2020
09:00 - 12:00
Problém stupňa a obvodu (moderátor R. Jajcay)
15:00 - 17:00
Snarky II. (moderátor M. Škoviera)
Štvrtok, 10.9.2020
09:00 - 12:00
Problém izomorfizmu grafov (moderátor R. Nedela)
15:00 - 17:00
Toky na grafoch (moderátor E. Máčajová)
Piatok, 11.9.2020
09:00 - 12:00
Symetrie máp a plôch (moderátor R. Nedela)

Zoznam účastníkov

Štefan Gyürki
SvF STU, Bratislava
Róbert Jajcay
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Tatiana Jajcayová
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Pavol Jánoš
SvF STU, Bratislava
Ján Karabáš
Matematický ústav SAV, Banská Bystrica
Róbert Lukoťka
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Martin Mačaj
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Edita Máčajová
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Ján Mazák
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Roman Nedela
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, ČR
Soňa Pavlíková
FCHPT STU, Bratislava
Jozef Rajník
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Mária Skyvová
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, ČR
Jozef Širáň
SvF STU, Bratislava
Martin Škoviera
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Peter Zeman
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR