Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike

Siedme pracovné stretnutie • 20. ‐ 24. november 2023 • Modra - Harmónia

Základné informácie

Siedme stretnutie rešiteľov grantu Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike sa bude konať v Penzióne Harmónia v Modre. Stretnutie organizuje Slovenská matematická spoločnosť pri JSMF v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v dňoch od 20. novembra do 24. novembra 2023.

Stretnutie je určené riešiteľom rovnomenného grantu APVV a spoluriešiteľom.

Organizátormi stretnutia sú Róbert Jajcay (FMFI UK), Roman Nedela (MaÚ SAV, ZČU), Jozef Širáň (SvF STU) a Martin Škoviera (FMFI UK).

Pracovné stretnutie je podporené projektom APVV-19-0308, "Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike".

Miesto konania

Modra

Modra je mesto na úpätí Malých Karpát. Cesta z Bratislavy trvá približne pol hodiny. Modra je známa výrobou ľudovej majoliky a je jedným z najdôležitejších vinohradníckych stredísk v regióne.

Ubytovanie

Stretnutie sa bude konať v Penzióne Harmónia. Ubytovanie v jedno- a/alebo dvojposteľových izbách je potrebné zaplatiť na mieste. Dohodnuté ceny ubytovania a stravy boli zverejnené v informačnom e-maile.

Mapa...

Registrácia

Registrovať sa možno e-mailom, najlepšie vo forme krátkeho dotazníka uvedeného nižšie. Vyplnený dotazník je nutné zaslať Jánovi Karabášovi najneskôr do piatku 10. 11. 2023, do 12:00 LSEČ. Neregistrovaným účastníkom nemôžeme garantovať možnosť ubytovania.

Meno a priezvisko:
Afiliácia:
Dátum a čas príchodu:
Dátum a čas odchodu:
Rezervovať ubytovanie v dvojke alebo jednotke: vyberte 1/2
Ak rezervovať dvojku, potom uveďte preferovaného spolubývajúceho:
Témy vedeckého programu:
      
Účastnícky poplatok

Pre účasť na stretnutí je nutné zaplatiť účastnícky poplatok, a to priamo na mieste, v hotovosti. Výška účastníckeho poplatku je stanovená na €120.

V prípade, že potrebujete/chcete uhradiť účastnícky poplatok bankovým transferom, kontaktujte v tejto veci Romana Nedelu. Transfer by mal prebehnúť do dátumu začiatku pracovného stretnutia. Poplatok uhraďte v prospech účtu

Meno účtu:
Slovenská matematická spoločnosť
Adresa prijímateľa:
Radlinského 11, 810 05 Bratislava, Slovakia
Banka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Adresa pobočky:
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu:
SK56 0900 0000 0004 3389 8813
BIC/SWIFT:
GIBASKBX
Informácia pre prijímateľa:
ESDM7 + Meno účastníka

Vedecký program

Témy

Každý účastník si pri registrácii môže zvoliť tému/témy, ktoré budú nosnými témami vedeckého programu. Tieto témy určujú záujmové skupiny na diskusie a potenciálne projekty. Diskusie o témach a projektoch sú považované za hlavnú náplň stretnutia. Predpokladá sa, že prednáška, ktorú účastník v rámci organizovaného programu prednesie bude súvisieť s jednou (alebo viacerými) zvolenými témami. Účastníci by si mali voliť témy, ktoré korešpondujú s náplňou projektu APVV "Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike" . Predbežný zoznam tém zahŕňa

 • Degree/girth problem and its generalizations
 • Algoritmy na grafoch a mapách a ich zložitosť
 • Regulárne a ďalšie vysoko symetrické mapy
 • Snarky
 • Toky na grafoch

Vedecký program

Program bude realizovaný vo forme tematických blokov, ktorých môžu byt vyplnené prednáškami, referátmi, moderovanými diskusiami a podobne. Realizácia blokov je ponechaná na kolektívy, ktoré sú zainteresované v riešení jednotlivých problematík. Moderátori blokov majú len istú gesciu nad jednotlivými blokmi, nie však povinnosť ich vyplniť.

Pondelok, 20.11.2023
17:00
Otvorenie
17:45
Úvodné stretnutie riešiteľov grantu ESDM
Utorok, 21.11.2023
09:00 - 9:55
R. Jajcay: Construction of regular Cayley maps and skew-morphisms  
10:00 - 10:55
R. Nedela: Jacobians of graphs and graph automorphisms  
13:00 - 17:00
Práca v skupinách  
Streda, 22.11.2023
09:00 - 09:55
J. Mazák: Using modern SAT solvers for solving combinatorial problems  
10:00 - 10:55
S. Zhang: Journeys in graphical regular representations  
13:00 - 17:00
Práca v skupinách  
Štvrtok, 23.11.2023
09:00 - 09:50
R. Lukoťka: Mixed linear programming in combinatorial problems  
10:00 - 10:50
J. Pastorek: Partial automorphism monoid and levels of graph symmetry  
13:00 - 17:00
Práca v skupinách 
Piatok, 24.11.2023
09:00 - 09:50
M. Škoviera: Theory of tetrahedral flows via finite projective geometry 
10:15 - 12:00
Progress reports

Zoznam účastníkov

Leonard Chidiebere Eze
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Stephen Ifeanyi Ikechukwu
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Róbert Jajcay
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Tatiana Jajcayová
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Ján Karabáš
Matematický ústav SAV, Banská Bystrica
Pavol Kollár
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Róbert Lukoťka
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Martin Mačaj
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Edita Máčajová
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Matúš Matok
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Ján Mazák
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Dominika Mihálová
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Roman Nedela
Matematický ústav SAV, Banská Bystrica
Felix Makuochukwu Oguagbaka
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Ján Pastorek
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Soňa Pavlíková
Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Jozef Širáň
SvF STU, Bratislava
Martin Škoviera
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
Shasha Zhang
FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava