Jan Karabas's web page

Institute of Mathematics, Matej Bel University

Informácie pre študentov...

Informácie na tejto stránke sú zastaralé. Živé a aktualizované informácie o predmetoch, ktoré vyučujem nájdente v príslušných odkazoch na LMS UMB (Moodle).

Organizácia štúdia a spôsob hodnotenia

Kontakt: Pokiaľ ste nalistovali túto stránku, našli ste hlavný informačný zdroj o daných predmetoch. Na tejto stránke sú (budú) zverejňované zadania domácich úloh, upresnenia k jednotlivým predmetom a témam. Okrem tejto stránky možno so mnou komunikovať kedykoľvek cez e-mail (e-mailovú adresu nájdete aj na stránke), pričom v závislosti na charaktere správy dokážem odpovedať v primeranom čase (najviac 2 dni). Upozorňujem, že odpovedám len na riadne podpísané e-maily a odmietam pozvánky na pripojenie do sociálnych sietí.

Prednášky a cvičenia: Vzhľadom na obmedzený čas, ktorý je daný rozvrhom, nerozlišujem medzi prednáškou a cvičením. Do prednášok sa preto snažím vkladať co najväčšie množstvo riešených príkladov, a zároveň predpokladám, že študenti sledujú prednášku a diskutujú komplikované body a nejasnosti. Úlohu cvičení preberajú domáce úlohy, ktoré sú zvyčajne pomerne bohaté a predkladané problémy by mali (po úspešnom zvládnutí) ilustrovať rôzne fakty, ktoré neboli priamo odprezentované na prednáškach.

Z tohto dôvodu je pre konečné hodnotenie silne závislé aj od množstva (a úspešnosti) práce študenta v semestri, špeciálne pri riešení domácich úloh.

Domáce úlohy: Na stránke sú priebežne zverejňované zadania domácich úloh. Každý z problémov je ohodnotený určitým počtom bodov, ktoré môže za jeho vyriešenie študent získať. Domáce úlohy by študenti mali riešiť samostatne, samozrejme, spolupráca medzi študetmi je nekontrolovateľná. Riešenia domácich úloh nebudem konzultovať pred posledným termínom ich odovzdania. Domáce úlohy je možné odovzdávať iba cez e-mail, do termínu, ktorý je jednoznačne uvedený v zadaní a/alebo na tejto stránke. Termíny sú pre obe strany záväzné a nebudú sa meniť po zverejnení; domáce úlohy odovzdané po termíne nebudú zahrnuté do hodnotenia semestra. V zadaniach sú možné iba opravy preklepov v zadaní alebo úprava nezmyselných údajov z mojej strany.

Konzultačné hodiny: Pevné termíny pre osobné konzultácie sú vždy uvedené na tabuľke miestnosti F127. V rámci pevných konzultačných hodín (ak sú stanovené) je možno konzultovať bez predchádzajúceho ohlásenia. Je však možné, že v danom termíne nebudem momentálne k dispozícii, preto je vhodné dohodnúť sa na konzultácii vopred. Po dohode môžem poskytnúť konzuláciu v akomkoľvek (rozumnom) termíne.

Hodnotenie: V rámci semestra a kurzu je rozdelený konečný počet bodov. Študent, ktorý získal pomernú časť aspoň 50% sa môže zapísať na skúšku a bojovať o získanie kreditov. Študent, ktorý získal pomernú časť aspoň 80% bodov získava semestrálny bonus.

Skúška je zvyčajne koncipovaná z dvoch častí: V rámci písomnej časti študent získava konečný počet bodov, pričom ten prispieva v hlavnej miere k získaniu kreditov. V rámci ústnej časti individuálne konzultujem so študentom riešenia písomnej časti a snažím sa zistiť, do akej miery ovláda zadanú problematiku. Po konzultácii a oprave písomnej časti získa študent konečné bodové hodnotenie, pričom kredity sú určené pomernými ziskami bodov nasledovne:

A
100% ≥ zisk ≥ 90%
B
90% > zisk ≥ 80%
C
80% > zisk ≥ 70%
D
70% > zisk ≥ 60%
E
60% > zisk ≥ 50%
Fx
50% > zisk
Pokiaľ študent nezískal výsledný kredit 'Fx', môže uplatniť semestrálny bonus: Zlepšenie kreditu o jeden stupeň.

Aktuálne predmety

Kódovanie

Predbežný zoznam okruhov prednášok

 1. Úvod
 2. Základy lineárnej algebry nad konečnými poľami
 3. Lineárne kódy
 4. Reed-Mullerove kódy
 5. Polynomiálne kódy - špeciálne cyklické
 6. Operácie nad kódmi
 7. Kompresné metódy
Okruhy nie sú zoradené chronologicky.

Literatúra:

 1. C. Shannon, A mathematical theory of communication, Bell System Technical Journal 27(3), 1948, 379-423.
 2. D. W. Hardy, F. Rickman, C. L. Walker, Applied Algebra: Codes, Ciphers and Discrete Algorithms, 2nd. Ed., Chapman and Hall/CRC, 2009.
 3. J. Adámek, Kódování, SNTL, Praha, 1989.
 4. R. Pellikaan, X-W. Wu, S. Bulygin, and R. Jurrius, Error-correcting codes, preprint.
 5. G. Birkhoff, S. MacLane, Prehľad modernej algebry, Alfa, Bratislava, 1979.
 6. J. Gallian, Contemporary abstract algebra, 6th edition, Books Cole, 2009.

Informačná bezpečnosť 2

Predbežný zoznam okruhov prednášok

Poradie tém v semestri nemusí dodržiavať nasledujúce poradie, niektoré témy môžu byť zlúčené do jednej prednášky a naopak, viacero prednášok sa môže venovať jednej z tém. Podľa situácie môžu byť niektoré témy preskočené.
 1. Úvod, definície pojmov, historický prehľad
 2. Transpozičné šifry
 3. Substitučné šifry
 4. Blokové šifry
 5. Permutácie, vlastnosti aritmetika
 6. Enigma
 7. Konečné okruhy
 8. Feistelova schéma, skipjack
 9. DES, AES
 10. Vlastnosti celých čísel, cyklické grupy
 11. RSA, asymetrické šifry
 12. Náhodné čísla
 13. Jednosmerné funkcie

Slajdy z prednášok (LS 2014/2015)

Zadania skúšok z roku 2013/14

Literatúra:

 1. B. Ryabko, A. Fionov, Basics of Contemporary Cryptography for IT Practitioners, World Scientific, Singapore, 2005.
 2. D. W. Hardy, F. Rickman, C. L. Walker, Applied Algebra: Codes, Ciphers and Discrete Algorithms, 2nd. Ed., Chapman and Hall/CRC, 2009.
 3. R. A. Mollin An Introduction to Cryptography, Chapman & Hall/CRC, New York, 2001.
 4. C. Swenson, Modern Cryptanalysis, Wiley, Indianapolis, 2008.
 5. S. Singh, Kniha kódů a šifer, Argo/Dokořán, Praha, 2003.
 6. O. Grošek, Š. Porubský, Šifrovanie - algoritmy, metódy, prax, Grada, Praha, 1992.
 7. C. Shannon, A mathematical theory of communication, Bell System Technical Journal 27(3), 1948, 379-423.
 8. G. Birkhoff, S. MacLane, Prehľad modernej algebry, Alfa, Bratislava, 1979.
 9. J. Gallian, Contemporary abstract algebra, 6th edition, Books Cole, 2009.